เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๔ ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like