เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๖๘ คน เข้าเยี่ยมชมโรงละครศรีสุริยวงศ์และแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์และนายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่าทหารดุริยางค์ รุ่นที่ ๒๐ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน ๓๕ นาย เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like