รายงานผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

     เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๒  เพี่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนม พรรษา ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมะ ในการครองตนและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ทุกคน จำนวน ๓,๑๑๘ คน กิจกรรมจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง ธรรมะในวัยเรียน สำหรับนักศึกษายุคใหม่ และเรื่องชีวิตดี วิถีพุทธโดยได้รับเกียรติจากคณะธรรมวิทยากร จากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์  กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ ห้องประชุมอาคาร ๒๗ ชั้น ๔ และโรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like