ร่วมกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมะ : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารยุคใหม่”

     สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมะ : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” โดย คณะพระธรรมวิทยากร เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และการจัด การเรียนการสอนแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like