รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน”

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้    

     กิจกรรมวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มผช. /OTOP /อย. ให้กับชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง ณ อาคาร ๑๕๐ ปี      มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     กิจกรรมวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านคลอง นาเกลือ โดยนำของที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูป อาทิ ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก สามารถนำมาเป็นอาหารและบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์จากปลา และผลิตภัณฑ์จากกุ้ง ณ บ้านคลองนาเกลือ  อีกทั้งศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like