รายงานผลโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

     เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีโอกาสร่วมต้อนรับนักศึกษาจีน ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการวาดภาพลายไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๒๗  

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like