รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย เชื้อสายมอญ และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างวัด ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การแห่ธงตะขาบ การสรงน้ำพระ การถวายข้าวแช่ และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ของชาวมอญโบราณ

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like