รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒

     เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่กิจกรรมครั้งนี้ ในช่วงเช้าจัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย และกิจกรรมในช่วงบ่าย  มีขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม และประธานชุมชนโดยรอบ อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้มีซุ้มวัฒนธรรมอาหาร ๖ เชื้อชาติ ๓ ศาสนา ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like