โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัคร
วันนี้ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (ระดับอุดมศึกษา)

เปิดรับสมัคร
วันนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (ระดับมัธยมศึกษา)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/2019-05-08-ระเบียบการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-มารยาท-ชิงแชมป์ประเทศไทย.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like