เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์และนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา จำนวน ๔๗ คน

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like