รายงานผลโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

     เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีโอกาสร่วมต้อนรับนักศึกษาจีน ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการวาดภาพลายไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๒๗ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like