รายงานผลการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ และการทำความดีด้วยหัวใจ”

     เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ และการทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ณ สวนลุงชาญ ไทยโฮมสเตย์ และโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like