เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

      เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์และนักศึกษาจาก  สาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like