รายงานผลการจัดโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

     วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทไทย ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ จำนวน ๑๕๓ คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจกริยามารยาท เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีได้  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

    และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประเภททีม ทีมละ ๒ คน มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๒๕ ทีม  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวด  ทุกทีมจะต้องผ่านการอบรมมารยาทไทย กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษา จากสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.๕ ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นิสิตจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และนิสิตจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ    คณะครุศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  โดย    กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like