ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวด มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
///อบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
///การประกวด มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

ชิงเงินรางวัล ๙ ,๐๐๐ บาท

โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-27to28-หลักเกณฑ์โครงการมารยาทงามแบบไทย-ครั้งที่-7.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturbsru@gmail.com . เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like