รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔  การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์ สู่แม่บทโนรากับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”

     เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดให้มีกิจกรรมการเสวนาวิชาการประกอบการแสดงเรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์สู่แม่บทโนรากับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  ณ  โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like