เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

       เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  Ms. Esther Kim ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ Dong-Ah Institute of Media and Arts : DIMA สาธารณรัฐเกาหลี และสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

 >”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like