พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูป รูปหล่อและเหรียญ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย   ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อรับประทานไฟพระฤกษ์  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับใช้ในงานพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูป รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๙ น.   พิธีบวงสรวงเทวดา และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในเวลา ๑๔.๒๖ น. พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปรูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัย และ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียน   พระพุทธมนต์ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

 >”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like