โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และรับมอบประกาศนียบัตร โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ และบุคลากรครบอายุงาน ๒๕ ปี ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like