ประชุมเตรียมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี

     เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ โดยมีสภาวัฒนธรรม ทั้ง ๑๕ เขต และตัวแทนองค์การนิสิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like