คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ และรับพรจาก คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like