รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ให้กับนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครฯ ซึ่งสามารถ นำความรู้ทางด้านทักษะการสอนภาษาไทย ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทย ไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่เยาวชนไทยในต่างประเทศได้ พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๑  อาคาร ๒๗

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like