โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่3
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
เรื่อง “การสร้างสรรค์การเเสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น”
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวามคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากรเสวนา
อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์
อาจารย์วีระพงษ์ ดรละคร

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like