สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับการสอบทานให้ความรู้ ความเข้าใจ และการให้คำปรึกษาความสอดคล้องว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

     เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการสอบทานให้ความรู้ ความเข้าใจ และการให้คำปรึกษาความสอดคล้องว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมรับฟังการให้ความรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like