รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑ “สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่ม พระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณ”

     ช่วงบ่าย กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประเภทวัยเก๋า      อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๓ คน ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้
ประเภทวัยเก๋า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
     คุณวิมล  แสงวิสุทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
     คุณศุภลักษณ์   อุตตมะเวทิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
     คุณเนื้อนวล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ขวัญใจนางนพมาศ
     คุณเกษร  เนื้อไม้

     ช่วงเย็น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกทั้งชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประเภทวัยเก๋  อายุ ๑๗ – ๒๖ ปี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๓๑ คน ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้
ประเภทวัยเก๋
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
     นางสาวศศิมาพร  บรรณราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
     นางสาวเพ็ญนภา  ก่ำสุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
     Miss GUO NAN
ขวัญใจนางนพมาศ
     นางสาวพรชนก  ฤทธิ์เล็ก
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปีมหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like