พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมีพระเทพสุเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธี            เททองหล่อพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และ เจริญชัยมงคลคาถา โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีฯ      ณ โรงหล่อรุ่งเรืองทรัพย์ ถนนสำเนาพัฒนา ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like