ประกาศโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔

ตามที่ได้มีการประกาศของโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ ๑ ปี นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ ๑ ปี รุ่นที่ ๒๔ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายกฤษณะ มาลัย
๒. นายธีระพงษ์ ไทรงาม
๓. นางสาวนนทิดา แสงสิน
๔. นายนิรัติศัย สวรรค์ดุสิต
๕. นายปภพ สิงห์เสริมวงษ์
๖. นางสาวประกายฝน เกษณา
๗. นางสาววนิดา อ่อนเคร็ง
๘. นายวีระศักดิ์ นกูลกิจ
๙. นายสถาพร แข็งขัน
๑๐. นายสุภชาติ เพชรสงฆ์
๑๑. นายอวิโรธน์ มัชฌิมพงษ์
๑๒. นางสาวอัญชิสา นิยมกูล

สำรอง ๓ คน
๑. นายกวิน เผือกถี
๒. นายภูวดล งามนาวัง
๓. นางสาวณัฐธิฐา ทิวรักษา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ลำดับที่ ๑ – ๑๒ มารายงานตัว และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ในวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

You May Also Like