องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สนองพระราโชบายของสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “พัฒนาท้องถิ่นและครูไทยภายใต้ร่มพระบารมี” จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาการศึกษา และนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสุพรรณบุรี ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อสนองพระราโชบายในการพัฒนาครูและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like