เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like