รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

     เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย   ผ้าทอเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  ซึ่งจัดให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like