รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๒ “กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้าโอทอปภูมิปัญญาไทย”

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่ ๒ “กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน: สินค้าโอทอปภูมิปัญญาไทย” เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวชุมชนอำเภอภาชีและชุมชนบ้านหนองเครือบุญ ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ การทำไข่เค็มพอก ใบเตยการทำขนมไทยการทำอาหารแปรรูป และการทอผ้าขาวม้าด้วยเส้นใยใบเตย ซึ่งให้เป็นแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้มีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภาชี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเครือบุญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

 

You May Also Like