เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ในโครงการสานสัมพันธ์พี่รักน้อง
Campus Tour and EP Gathering ให้กับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๘๐ คน

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like