ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที่ ๑๗ TCI กลุ่มที่ ๒

ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที่ ๑๗ TCI กลุ่มที่ ๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ .โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรี . การแสดง ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๗ {พ.ศ. ๒๕๖๑} เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ เปิดรับบทความถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความ สามารถส่งบทความได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเขียนบทความ
 http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม-ฉบับที่-๑-ปีที่-๑๗.pdf

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru 

You May Also Like