การเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีไทย สังคมศึกษา และชีวะศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like