ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวดมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖

/// วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 อบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

/// วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 การประกวด มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชิงเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culture@gmail.com . เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

You May Also Like