มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม
ในการ
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จพระดำเนินทรงเปิดอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม  (ช่วง บุนนาค)
และอาคารเรียน จำนวน ๕ อาคาร ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
และการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑
ณ อาคาร ๑๕๐ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like