รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น
เรื่องการทำสบู่สมุนไพรและการสกรีนลายบนถุงผ้า

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำรงรักษาองค์ความรู้จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ให้ยั่งยืน
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำสบู่สมุนไพรและการสกรีนลายบนถุงผ้า
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนจากชุมชนต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๑๕๐ปี    มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like