คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
และรับพรปีใหม่จาก ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
และรองอธิการบดี ผศ.พิษณุ บางเขียว รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ผศ.ชลิต วณิชยานันต์ ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like