พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑๐๐ วัน พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี พร้อม   คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑๐๐ วัน พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน อดีตเจ้าอาวาส
วัดบางไส้ไก่ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like