รายงานผลการจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร
“ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๑
เส้นทาง คลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย คลองด่าน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตจีนจากโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๐ คน
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนสองฝั่งคลอง ศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ณ ชุมชนชาวจีนตลาดพลู วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหารและ บ้านศิลปิน ผ่านการบรรยายของวิทยากรตลอดเส้นทาง
เพื่อเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของคนไทย โดย คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like