รายงานผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(Self – Assessment Report : SAR)และการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

     เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) และการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานให้ชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมาย
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like