โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like