โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ”
ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานบ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ตลอดจนประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันดีงาม
เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
การสรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ำขอพร
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม รดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์ โดยมีนิสิต นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like