โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
โดยการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๕๙
และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ในเวลา ๐๙.๐๐ น.
และหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการเสวนา เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน “ลอยพระประทีป สู่ลอยกระทง”
และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสาธิตการประดิษฐ์กระทงลอยด้วยนวัตกรรมใหม่”
>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like