แนวทางปฏิบัติของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 

แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
          แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

ระเบียบ / ประกาศด้านการเงิน
……….ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
 

ระเบียบ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
……….ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐