ประวัติสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดำเนินงานในชื่อของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญของกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว ๑๕ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติในด้านการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยรวมทั้งตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านที่เกี่ยวกับคนและภูมิปัญญาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีแสดงออก ระบบความหมายและคุณค่า อันจะนำไปสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจรวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันทั้งนี้โดยบูรณาการกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสร้างคุณภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพของวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักความอ่อนโยน มีสุนทรียะ ประกอบด้วยเหตุผล ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อันจะเป็นแนวทางสำหรับการนำมาอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่ ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน มีชมรมที่มีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณอาคารหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมในบริเวณโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักในการดำเนินงาน
……….สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้กำหนดปรัชญาในการทำงานทำนุบำรุงและสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้ “แหล่งรวมองค์ความรู้ เปิดสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานไว้ว่า “มุ่งศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาติ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นไปสู่ระดับนานาชาติ” สำหรับพันธกิจสำคัญที่กำหนดร่วมกัน ดังนี้

 • การศึกษาวิจัยองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัย ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้หรือเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรี
 • การสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้เกิดแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • การประสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ
 • การเชิดชูและสดุดี ผู้ที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ในส่วนวัตถุประสงค์สำคัญมี ๗ ประการดังนี้

 • เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
 • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี และพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมในชื่อศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา
 • เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
 • เพื่อสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • เพื่อประสานสัมพันธ์และร่วมพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
 • เพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
 • เพื่อเผยแพร่และเชิดชู ผู้ที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม