ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
ประกาศการยกเลิกการเสนอราคา
รายการ วันที่
 – ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการแสงสีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 – ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐