นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปวัฒนธรรม

นโยบายหลัก
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย

นโยบายด้านการบริหาร
     ๑. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
     ๒. สรรหาบุคลากรที่มีความรักและสนใจงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาร่วมบริหารจัดการงานของสำนัก
     ๓. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ตรงตามความสนใจ และมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในงานของสำนัก

นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
     ๑. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบการประกันคุณภาพ โดยกำหนดองค์ประกอบที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพสำหรับการประกันคุณภาพของสำนัก
     ๒. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมที่จะให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เพื่อการรับรองคุณภาพได้
     ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดำเนินการงานประกันคุณภาพระดับสำนัก ตามขั้นตอนต่อไปนี้
          ๓.๑ ใช้ระบบประกันคุณภาพกำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่สะท้อนภารกิจที่เฉพาะของสำนัก และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
          ๓.๒ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในเวลาที่กำหนด
          ๓.๓ รับการตรวจสอบคุณภาพภายในปีละ ๑ ครั้ง นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานภายในสำนักเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินภายนอกทุก ๕ ปี

นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับทราบทุกรูปแบบ

แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาสังคมไทย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงาน ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑   รักษา สืบทอด และส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทย
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอด และส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
     ๑. อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
…..๒. พัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
…..๓. ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรม         

กลยุทธ์ที่ ๑ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
     แนวทางการดำเนินงาน
     ๑. สงวนรักษา สืบทอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
…..๒. จัดเวทีกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรมตามความถนัดและความสนใจ
…..๓. ยกย่อง เชิดชู และสดุดี ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม
…..๔. สร้างมิตรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อประสานความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆ.ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน(๒๕๖๐) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. โครงการ/กิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ จำนวนโครงการ ๓๒ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ≥๓๐ ระดับมหาวิทยาลัย
๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ ระดับ N/A ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
     แนวทางการดำเนินงาน
…..๑. ศึกษา รวบรวม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรี เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
…..๒. การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โรงละครศรีสุริยวงศ์ บ้านเอกะนาค และหอเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น
…..๓. จัดการองค์ความรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
…..๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรี
…..๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน(๒๕๖๐) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน/องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวนโครงการ ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ สำนักศิลปะ  และวัฒนธรรม
๒.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ ระดับ N/A ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ สำนักศิลปะ  และวัฒนธรรม
๓.ผลงานที่แสดงถึงองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนชิ้นงาน ๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ≥๑๑ ระดับมหาวิทยาลัย
≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม                   มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ N/A ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ระดับมหาวิทยาลัย
N/A ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ ≥๗๐ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม


กลยุทธ์ที่ ๓  นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
     แนวทางการดำเนินงาน
     ๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
…..๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน
…..๓. ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน(๒๕๖๐) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. โครงการ/กิจกรรมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม จำนวนโครงการ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ระดับมหาวิทยาลัย
≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ ระดับ N/A ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทย
     เป้าหมาย
     ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
    แนวทางการดำเนินงาน
    ๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย
…..๒. รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยให้กับนักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ วินัย น้ำใจ ไมตรี การแต่งกาย เป็นต้น
…..๓. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน(๒๕๖๐) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. โครงการ/กิจกรรมด้านอัตลักษณ์และส่งเสริมความเป็นไทย จำนวนโครงการ ≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ สำนักศิลปะ  และวัฒนธรรม
๒.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ ระดับ N/A ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ สำนักศิลปะ  และวัฒนธรรม
๓. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา ระดับ N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ระดับมหาวิทยาลัย
N/A ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ ≥๓.๕๑ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
     เป้าหมาย
จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๑ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      แนวทางการดำเนินงาน
     ๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ให้นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
…..๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน
…..๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน(๒๕๖๐) เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. โครงการ/กิจกรรม        อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ ที่ถ่ายทอดให้ความรู้กับนักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น จำนวนโครงการ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ≥๖ ระดับมหาวิทยาลัย
≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ระดับมหาวิทยาลัย
N/A ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ ≥๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม