ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒
Published: 28/12/2020

บทบรรณาธิการ (๑)
จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics) (๗)
สารบัญ (๑๐)
กระบวนการพัฒนาบทประพันธ์เพลงบลูส์ที่สร้างบนฐานอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทดำ
The Development of Blues Composition based on Identity of Thai Dam Ethnic group

      เอกชัย พุหิรัญ / Ekachai Phuhirun
ตำนานวัดเขาอ้อ : แนวทางการใช้มรดกวัฒนธรรมในการพัฒนา
The legend of Kao Aao Monastery : The Usage of Cultural Heritage Usage for Development

     ยอดดนัย สุขเกษม / Yoddanai Sukkasam
๑๙
การพัฒนารูปแบบการสอน วิชานาฏศิลป์ เรื่องการแสดงส้มปิน โดยวิธี STEAM Education
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
The Development of Performing-Art Teaching Model Titled Sompin Performance by STEAM Method for Grade 6 Students
at Wat Pradittharam School (Wat Mon)
      กาญจนาพร นนทรัตน์ / Kanchanaphon Nontharat
      ระวิวรรณ วรรณวิไชย / Rawiwan wanwichai
      สุรีรัตน์ จีนพงษ์ / Sureerat chenpong
๓๙
ความงามที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท
The beauty of The Theravada Buddhism’s Suttantapitaka
      พีระพล  จันทร์เทพ / Peerapol  Chanthep
๖๗
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก

Guidelines for the Promoting Rural Tourism Based on Creative Tourism of Umphang District, Tak Province

      รุ่งทิวา ท่าน้ำ / Rungtiwa Thanam
      อธิป จันทร์สุริย์ / Athip Jansuri
๘๙
ร้านเอี้ยะเล่งฮึ้ง : ความเป็นมา และการดำรงอยู่ของการแพทย์แผนจีนโบราณแห่งหนึ่งในอำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

Ear-Leng-Heung Store :  The Origin and Existence of a Traditional Chinese Medical in Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province
      อิทธิพร ขำประเสริฐ / Itthiporn Khumprasert
๑๑๑
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทยตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

Guideline for the Creative Tourism Development Based on Thainess Identity at Bang Rachan Thai Retro Market, Sing Buri Province
      อธิป จันทร์สุริย์ / Athip Jansuri
      สุดสันต์ สุทธิพิศาล / Sutsan Suttipisan
      ขวัญณภัทร ขนอนคราม / Khwannabhat Khanonkram
๑๔๐
เทศกาลละครกรุงเทพ
Bangkok Theater Festival
      ธิดามาศ ผลไม้ / Tidamas Ponlamai
      สุรพล วิรุฬห์รักษ์ / Surapone Virujrak
๑๖๒
การสร้างสรรค์บทเพลง พัสตราบาติก
Creative Research on the Creation of Phastra Batik Songs
      ชยพร ไชยสิทธิ์ / Chayaporn Chaiyasit
๑๘๖
การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
Cultural Knowledge Management
      กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ / Kasidesh Nerngchamnong
๒๑๔
หลักเกณฑ์ในการเสนอบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์