ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายการ วันที่
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าค่าเช่าเครื่องแต่งกาย
.  การแสดงชุดกระซิบรัก จำวนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าชุดการแสดงฯ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอุปกรณ์แสง สี เสียง
.  พร้อมผู้ควบคุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐